Wat is Reformatorisch Baptisme

Waarom een Reformatorische Baptistengemeente?

De naam Reformatorische Baptistengemeente zal bij de meeste mensen niet bekend zijn. In andere werelddelen (Amerika, Afrika), maar ook in landen dichterbij huis, waaronder Engeland, Schotland, Duitsland en zelfs in Israel, zijn er onder die naam (Reformed Baptists) veel christelijke gemeenten opgericht. De naam Reformatorische Baptisten lijkt op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig, omdat het woord ‘Reformatorisch’ vaak verbonden wordt met de kinderdoop. Internationaal gezien is dat allerminst het geval; daar wordt de doop op het geloof toegepast.

De Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug die samenkomt in Overberg volgt de reformatorische genadeleer. Wij bedoelen daarmee de Bijbelse genadeleer te weten de totale verdorvenheid van de mens, de onvoorwaardelijke verkiezing, de particuliere verzoening, de onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen. Daarbij staan wij op het Bijbelse fundament van de 5 sola’s uit de Reformatie namelijk:

  • Sola Gratia (alleen genade)
  • Sola Scriptura (alleen de Schrift)
  • Sola Fide (alleen het geloof)
  • Solus Christus (alleen Christus)
  • Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer)

Wij volgen Jezus Christus en dien gekruisigd.

Als Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug staan wij voor de doop op geloof door onderdompeling. Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus alleen bestaat uit gelovigen die zijn wedergeboren door de Heilige Geest. Daarbij geloven wij op grond van de Heilige Schrift dat de gemeente niet in de plaats is gekomen van Israël, maar een apart onderscheiden doel heeft. Jood en heiden zullen door de Heere Jezus Christus zalig moeten worden. Er is onder de hemel geen andere naam tot zaligheid gegeven. Tegelijkertijd weten wij ons sterk verbonden met alle mensen die geloven in de Heere Jezus Christus en Hem van harte liefhebben.

Wat/Wie staat centraal in onze Reformatorische Baptistengemeente?

In onze Reformatorische Baptistengemeente staat het Woord van onze God centraal in zowel prediking als onderwijs aan volwassenen en kinderen.  Voor het kinderwerk wordt gebruik gemaakt van het materiaal van Stichting Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG). Wij hebben in de afgelopen periode bij velen een groot verlangen geproefd naar een gemeente die een systematische Schriftverklarende prediking voorstaat. Door Gods Woord systematisch uit te leggen, willen wij zoveel mogelijk mensen winnen voor de Heere Jezus Christus. Niet alleen verlangen wij ernaar dat mensen tot bekering en geloof mogen komen, maar ook dat zij zullen toenemen in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus, zichtbaar wordend in hun levensheiliging in woord en daad. De Heere roept ons zelf hiertoe op in 1 Petrus 1:13-19:

13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 

De Puritein Thomas Watson zegt hierover: “Heiligmaking is het oormerk van Christus uitverkoren schapen”.

Het is ons gebed en verlangen dat de Heere ons rijk zal zegenen tot eer en Glorie van Zijn naam. “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwigheid” (Rom.11:36)

Soli Deo Gloria