Nashville verklaring

“Weet dat de HEERE God is;

Híj heeft ons gemaakt – en niet wij …”

– Psalm 100:3

Inleiding

Christenen leven aan het begin van de 21e eeuw in een tijdperk van historische overgang. Met de verwereldlijking en ontkerkelijking van de westerse cultuur, vindt er ook een fundamentele herbezinning plaats op het mens-zijn. Onder invloed van de tijdgeest komen mensen niet meer onder de indruk van, noch onderscheiden zij de schoonheid van Gods schepping van de mens.
Velen ontkennen dat God de mens heeft geschapen tot Zijn lof en heerlijkheid. Ook ontkennen zij dat de mens naar lichaam en ziel (persoonlijkheid) is geschapen als man en vrouw, overeenkomstig Gods volmaakte plan. Gewoonlijk denkt men dat de identiteit van man en vrouw geen deel uitmaakt van Gods plan, maar een uitdrukking zou zijn van ieders persoonlijke voorkeur en beleving. Door deze kortzichtige alternatieven te kiezen, doet de mens zowel God als zichzelf te kort. Hij onteert God en ontneemt zichzelf – vroeg of laat – de vreugde van een leven in vrede en harmonie!

De huidige seculiere tijdgeest vormt een grote uitdaging voor de christelijke Kerk. Zal de Kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de geest van deze tijd? Of zal zij vasthouden aan het Levende Woord, moedig en onverschrokken de Heere Jezus Christus navolgen en Hem blijven verkondigen als de Weg, de waarheid en het Leven? Zal zij haar verlichtende en zoutende getuigenis vasthouden in een duistere wereld op weg naar haar ondergang?

Overtuigd van onze geestelijke verantwoordelijkheid voor deze generatie willen wij opnieuw de geschiedenis van de wereld, en in het bijzonder onze plaats daarin als geschapen man en vrouw, (door)vertellen. De Schrift leert dat er maar één God is, de enige Schepper en Heer van alles. Uitsluitend aan Hem is elk mens van harte dankbaarheid, oprechte lofprijzing en volledige trouw en toewijding verschuldigd. Zo verheerlijken wij niet alleen de Heere God, maar leren wij ook onszelf kennen. Vergeten wie onze Schepper is, is vergeten wie wijzelf zijn, omdat Hij ons voor Zichzelf heeft geschapen. En wij kunnen onszelf niet echt kennen, zonder Hem echt te kennen Die ons heeft gemaakt. Wij hebben onszelf niet geschapen. Wij zijn niet van onszelf. Onze ware identiteit, als geschapen mannen en vrouwen, is ons gegeven door God.

 

Wij geloven dat zowel Gods scheppingsorde als Zijn weg van verlossing dienen tot Zijn lof en heerlijkheid en tot het welzijn en geluk van de mens. Gods volmaakte plan voorziet in de grootste vrijheid voor ons. Jezus zei, dat Hij is gekomen opdat wij leven zouden hebben in overvloed. Hij is vóór ons, en niet tegen ons. In de hoop de kerk van Christus te dienen en publiekelijk te getuigen van Gods volmaakte plan met de menselijke seksualiteit, zoals geopenbaard in de Schrift, bieden wij daarom onderstaande artikelen met hun bevestigende en ontkennende stellingen aan.

Artikel 1

WIJ BEVESTIGEN dat Gód het huwelijk heeft ingesteld als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw. Binnen het huwelijk mag de seksuele eenwording van een man met zijn wettig getrouwde vrouw worden beleefd en – als God het geeft – de geboorte van kinderen worden verwelkomd. Dit alles heeft mede tot doel om de verbondsliefde te weerspiegelen tussen Christus en Zijn Kerk.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft ingesteld als een homoseksuele, polygame of poly-amoureuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk slechts een menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor het aangezicht van God.

Artikel 2

WIJ BEVESTIGEN dat het Gods geopenbaarde wil is dat alle mensen zich onthouden van seksuele relaties voor en buiten het huwelijk en trouw zijn aan hun man of vrouw binnen het huwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of toezeggingen van welke aard dan ook seksuele gemeenschap vóór of buiten het huwelijk rechtvaardigen. Evenmin rechtvaardigen zij enige vorm van seksuele immoraliteit.

Artikel 3

WIJ BEVESTIGEN dat Adam en Eva de eerste mensen door God geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis en als personen van gelijke waarde, maar van elkaar verschillend als man en vrouw.

WIJ ONTKENNEN dat de door God geschapen verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk zouden maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat de door God geschapen verschillen tussen man en vrouw volmaakt naar Gods scheppingsorde zijn en het menselijk welzijn en geluk op het oog hebben.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval of een tragische gebeurtenis die moet worden overwonnen of opgelost.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen volledig deel uitmaken van Gods schepping van het zelfbeeld van man of vrouw.

WIJ ONTKENNEN dat lichamelijke afwijkingen of psychologische omstandigheden de door God in Zijn schepping vastgelegde relatie tussen geslacht en zelfbeeld van man of vrouw tenietdoen.

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat zij die geboren zijn met een lichamelijke stoornis in de seksuele ontwikkeling naar het beeld van God geschapen zijn en een waardigheid en waarde hebben gelijk aan die van alle andere beelddragers. Zij worden door onze Heere Jezus erkend in Zijn woorden over ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. Met alle anderen zijn ze welkom als getrouwe volgelingen van Jezus Christus en moeten zij hun geslacht omarmen voor zover dat bekend is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot iemands geslacht iemand niet in staat stelt om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat het zelfbeeld van man of vrouw gedefinieerd moet worden overeenkomstig Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals geopenbaard in de Schrift.

WIJ ONTKENNEN dat het aannemen van een homoseksueel of transgender zelfbeeld in overeenstemming is met Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing.

Artikel 8

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht ervaren een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat God welgevallig is door het geloof in Jezus Christus, als zij, net als alle christenen, een rein (seksueel) leven leiden.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht deel uitmaakt van Gods volmaakte scheppingsplan, maar ook dat daardoor iemand buiten de hoop van het evangelie valt.

Artikel 9

WIJ BEVESTIGEN dat door de zonde seksuele verlangens misvormd worden, en wegleidt van het huwelijksverbond naar seksuele immoraliteit. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele immoraliteit.

WIJ ONTKENNEN dat een aanhoudend natuurlijk verlangen naar seksuele immoraliteit een seksueel immoreel gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele immoraliteit of transgenderisme (LHBT) goed te keuren, omdat dit volledig in strijd is met de Bijbelse waarheid en het christelijk getuigenis.

WIJ ONTKENNEN dat goedkeuring van homoseksuele immoraliteit of transgenderisme ons moreel onverschillig zou moeten laten en oprechte christenen daarom maar moeten accepteren dat daarover meningsverschillen kunnen bestaan.

Artikel 11

WIJ BEVESTIGEN onze verantwoordelijkheid om altijd in liefde de waarheid te spreken, ook wanneer we ons naar of over elkaar uitdrukken in termen van mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN enige verplichting om op een wijze te spreken die Gods scheppingsorde van man en vrouw, als zijnde beelddragers van Hem, kan onteren.

Artikel 12

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel barmhartige vergeving als levensveranderende kracht schenkt. Deze vergeving en kracht stelt een volgeling van Jezus in staat om niet (meer) toe te geven aan zondige verlangens en te leven op een manier die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven en om levensheiligende kracht te geven aan iedere gelovige die zich aangetrokken voelt tot seksuele zonden.

Artikel 13

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaars in staat stelt het zelfbeeld (identiteit) van transgender los te laten en de door God gegeven eenheid tussen het biologische geslacht en het zelfbeeld van man(lijk) of vrouw(lijk) volledig te accepteren.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfbeeld goedkeurt dat op gespannen voet staat met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14

WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden en dat door Christus’ dood en opstanding vergeving van zonden en eeuwig leven beschikbaar is voor iedereen die zich bekeert van zonde en zich uitsluitend toevertrouwt aan Christus als Redder en allerhoogste Heer.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden of dat een zondaar buiten Zijn bereik is.

Verwijzingen naar Schriftplaatsen

Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17; Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12, 15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Mat. 5:27-30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26-27; 1:32; 1 Kor. 6:9-11, 18-20; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20-24; 5:31-32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9-10, 15; 2 Tim. 2:22; Tit. 2:11-12; Hebr. 13:4; Jak. 1:14-15; 1 Petr. 2:11; Judas vs. 7.

 


Nawoord

Met deze geparafraseerde Nederlandstalige versie van het Nashville Statement beogen wij duidelijkheid te scheppen in de positie van de Reformatorische Baptisten Heuvelrug inzake huwelijk, seksualiteit in het algemeen, en de homoseksualiteit én transgenderisme in het bijzonder.

De laatste decennia is het zicht op bovengenoemde thema’s ernstig vertroebeld door de praktijk van alledag in onze samenleving en, niet in de laatste plaats, binnen de christelijke Kerk. Juist de christelijke Kerk heeft in de voorbije decennia lang niet altijd met één stem gesproken als het gaat om de Bijbelse opvattingen met betrekking tot het huwelijk en de (homo)seksualiteit. Daardoor is er grote verwarring ontstaan over wat volgens de normen en opvattingen van de Bijbel wel of niet is toegestaan.

De Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug hecht eraan om te benadrukken dat zij haar opvattingen over huwelijk en (homo)seksualiteit uitsluitend baseert op wat de Bijbel daarover zegt. In dat Bijbels licht worden wij als christelijke gemeente opgedragen om alle seksuele relaties buiten het christelijk huwelijk (tussen één man en één vrouw) af te wijzen. Het is tegen deze achtergrond dat onze geparafraseerde verklaring moet worden gelezen.

Onze Bijbelse stellingname betekent evenwel absoluut géén afwijzing van mensen die homofiele of lesbische gevoelens hebben, dan wel worstelen met hun seksuele identiteit of geslachtelijkheid (transgenderisme). Nadrukkelijk willen we hier uitspreken dat iedereen van harte welkom is en dat dus ook zij een volwaardige plaats kunnen innemen in onze gemeente. Alle mensen zijn van nature zondaren, zoals de bijbel zegt, en daarom overgeleverd aan de genade van onze Heere Jezus Christus, die voor zondaren naar deze wereld is gekomen en Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha.

Het geloof in dit plaatsvervangend kruisoffer van Christus motiveert ons leven als christen. Aan Christus ontlenen wij onze identiteit, zijn we navolgers van Hem. Dus willen we ook in Zijn voetsporen wandelen en overeenkomstig Zijn voorbeeld leven. Die levenshouding bepaalt dan ook onze pastorale omgang met alle mensen die worstelen met zonden en problemen, en in het bijzonder de homofiele/lesbische medemens en hen die worstelen met hun seksuele identiteit. Ook voor hen wil onze gemeente een veilige plaats zijn.

Colofon:
Vertaling met toestemming van het CBMW
Vertaling (geparafraseerd) door:
 De oudstenraad van de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug
Copyright © Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug